Statutul Asociatiei Ambasadorilor si Diplomatilor de Cariera din Romania

 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România este constituită din diplomați care au reprezentat sau reprezintă statul român în relațiile sale internaționale, în calitate de șefi de misiuni diplomatice sau șefi de oficii consulare, precum și din alți diplomați din cadrul misiunilor diplomatice, și respectiv al oficiilor consulare române. Criteriul esențial pe care este fondată Asociația îl constituie acela al specificului profesional.
Denumirea oficială este "Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România" (A.A.D.C.R.).
Sediul se află în București, str. Niculescu Bazar, nr. 4, sector II.

Articolul 2

Statutul Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România este conceput și formulat, în cadrul dispozițiilor Constituției și ale legislației naționale în vigoare și, în mod special, în conformitate cu cele din Statutul Corpului Diplomatic și Consular Român.

Articolul 3

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România, denumită în continuare, Asociația, este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, independentă și autonomă, fără afiliere la partide sau la alte mișcări politice.

La baza constituirii și funcționării Asociației, stă comunitatea de interese și de idealuri de care au fost animați ori sunt cei care și-au dedicat și își dedică cariera și întreaga lor activitate, precum și eforturile, în scopul promovării intereselor României și ale românilor în străinătate, pentru destinul națiunii române, al apărării prestigiului României în lume și a demnității naționale.

Asociația se înființează pe termen nelimitat, ca persoană juridică de interes public.

Articolul 4

În sensul prevederilor Articolului 1 din Statut, pot deveni membri ai Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România, diplomații români de carieră, care, fiind încadrați în Ministerul Afacerilor Externe, au reprezentat România ca:

 1. șef de misiune diplomatică, în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar sau de ministru plenipotențiar, acreditat într-un alt stat ori la o organizație internațională interguvernamentală;
 2. șef de misiune diplomatică, în calitate de însărcinat cu afaceri, pentru o perioadă de cel puțin doi ani;
 3. alți diplomați care, timp de minimum zece ani, au făcut parte din serviciul diplomatic român de carieră;
 4. șef de oficiu consular, în calitate de consul general sau de consul, precum și alți angajați care au avut gradul consular, timp de minimum zece ani;
 5. cei care au deținut, din partea României, funcția de director general sau de director într-o organizație internațională interguvernamentală.

Pot face parte din Asociație și acei diplomați care au gradul de ambasador, ministru plenipotențiar, ministru consilier, consilier și consul general, precum și diplomații de carieră care dețin, de cel puțin doi ani, funcții de secretar de stat, director general și șef de direcție sau alte funcții de conducere în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

Articolul 5

Persoanele participante la Adunarea Generală de constituire din 25 aprilie 2000 a Asociației Ambasadorilor și a altor Diplomați de Carieră din România sunt membri fondatori ai Asociației.

Articolul 6

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România ființează ca persoană juridică de sine stătătoare pe baza prezentului Statut, dobândind personalitate juridică, pe data înregistrării ei în conformitate cu legislația română în vigoare.

Articolul 7

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România își propune să acționeze pentru a asigura exercitarea drepturilor specifice ale membrilor săi, în spiritul respectului Constituției și al reglementărilor legale relevante în acest domeniu.

Articolul 8

Constituirea Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România are în vedere:

Articolul 9

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România își propune să stabilească relații cu instituții de stat, de învățământ și cercetare în domeniul dreptului și al relațiilor internaționale din țară, în vederea realizării scopurilor si aspirațiilor sale, pentru apărarea și promovarea intereselor naționale.

Articolul 10

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România va institui o diplomă pentru contribuții deosebite aduse la activitățile asociației și pentru lucrări valoroase publicate în domeniul dreptului și relațiilor internaționale.

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și a altor instituții competente, Asociația va recomanda candidați pentru burse și stagii de perfecționare, echipe de cercetare și studii în domeniul drepturilor și relațiilor internaționale în țară și în străinătate.

 

CAPITOLUL II - ORGANE DE CONDUCERE

Articolul 11

Organele de conducere ale Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România sunt:

 1. ADUNAREA GENERALĂ
 2. CONSILIUL EXECUTIV
 3. BIROUL OPERATIV

Articolul 12

Adunarea Generală a Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România se întrunește în ședință ordinară anuală, în ultima decadă a lunii ianuarie.
Adunarea Generală poate fi convocată în ședință extraordinară la propunerea Consiliului Executiv sau la cererea unei treimi a membrilor Asociației.

Articolul 13

Alegerile pentru organele de conducere ale Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România se organizează din doi în doi ani, in ultima decadă a lunii ianuarie.

Scrutinul pentru Consiliul Executiv se desfășoară prin vot secret.

Supravegherea votării se face de o comisie aleasă prin vot deschis, formată din cinci membri.

Articolul 14

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România va desemna prin vot deschis o Comisie de Cenzori compusă din trei membri, pentru o perioadă de doi ani.

Articolul 15

Consiliul Executiv al Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România conduce activitatea Asociației între sesiunile Adunării Generale. Consiliul este ales de Adunarea Generală și se compune din: președinte, trei vicepreședinți, secretar executiv, trezorier și șapte membri.

Consiliul Executiv se va întruni periodic, cel puțin o dată la trei luni, pentru a examina și adopta deciziile cuvenite în legătură cu activitatea Asociației.

Articolul 16

Biroul Operativ are ca atribuție să asigure activitatea curentă a Asociației și este constituit din cinci membri, desemnați prin vot deschis din rândul Consiliului Executiv.

Biroul Operativ se va întruni lunar și ori de câte ori va fi nevoie, sub conducerea președintelui Consiliului Executiv al Asociației.

Articolul 17

Președintele Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România este ales de Consiliul Executiv dintre membrii acestuia. Președintele reprezintă asociația în raporturile sale.

Articolul 18

În competența Adunării Generale a Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România intră

 1. Aprobarea Raportului de activitate pe anul precedent;
 2. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori;
 3. Adoptarea strategiei și Programului de activitate pe anul în curs;
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;
 5. Confirmarea primirii ca membri ai A.A.D.C.R. a persoanelor recomandate de către Consiliul Executiv;
 6. Alegerea membrilor Consiliului Executiv al Asociației;
 7. Adoptarea modificărilor la Statut.

CAPITOLUL III - PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

Articolul 19

Înscrierea în Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România, a altor diplomați de carieră, decât a celor care sunt membri fondatori, care întrunesc condițiile prevăzute în Articolele 4 și 5 ale prezentului Statut, se face printr-o cerere scrisă, prezentată Consiliului Executiv al Asociației. Consiliul Executiv hotărăște cu o majoritate de 2/3 asupra cererilor, iar confirmarea calității de membru al Asociației se face de Adunarea Generală.

Articolul 20

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România cuprinde membrii fondatori menționați la Articolul 5, precum și pe cei care au dobândit calitatea de membru în condițiile Articolului 19, între ei neexistând nici o deosebire sub raportul drepturilor și îndatoririlor.

Ministrul Afacerilor Externe în exercițiu și președinții Comisiilor de politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților sunt invitați de drept să facă parte din Asociația Ambasadorilor din România, având titlul de membri de onoare.

Asociația poate acorda titlul de onoare acelor diplomați, personalități care, prin activitatea excepțională și personalitatea lor proeminentă, au contribuit, în mod considerabil, la afirmarea României pe plan internațional.

Articolul 21

Retragerea din Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România se poate face printr-o cerere scrisă supusă Consiliului Executiv al Asociației Ambasadorilor din România.

Membrii Consiliului Executiv și ai Biroului Operativ trebuie să informeze Asociația despre intenția de a se retrage din organizație cu cel puțin 30 zile înainte.

Articolul 22

Retragerea calității de membru al Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România se poate face numai prin votul Adunării Generale, la propunerea Consiliului Executiv, cu o majoritate de două treimi.

CAPITOLUL IV - CLAUZE FINANCIARE ȘI PATRIMONIALE

Articolul 23

Fondurile Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România provin din:

La data constituirii sale, Asociația dispune de un fond de 3 milioane lei.

Articolul 24

Pe baza deciziei Consiliului Executiv și în conformitate cu prevederile legale, Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România va putea dobândi bunurile, care constituie patrimoniul ei și care sunt necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activității ei.

De asemenea, Asociația va putea primi bunuri donate de instituții oficiale și culturale, agenți economici etc., luarea în evidență fiind confirmată prin proces-verbal.

Articolul 25

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România răspunde de bunurile patrimoniale și de fondurile bănești care sunt în posesia sa, de buna lor gestionare și folosire, conform prevederilor legale. Un membru al Consiliului Executiv va fi însărcinat cu aceasta și va informa Adunarea Generală.

Pentru desfășurarea activităților tehnice de secretariat, Asociația poate angaja personalul tehnic necesar.

Articolul 26

Fondurile materiale și bănești ale Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România pot fi utilizate pentru:

În cazul dizolvării Asociației, bunurilor rămase în urma lichidării li se vor aplica dispozițiile art. 60 din Ordonanța nr. 26/2000

CAPITOLUL V - CLAUZELE FINALE

Articolul 27

Sigiliul asociației va cuprinde denumirea completă: ASOCIAȚIA AMBASADORILOR ȘI ALTOR DIPLOMAȚI DE CARIERĂ DIN ROMÂNIA, iar în mijlocul acestuia: sigla A.A.D.C.R.

Articolul 28

Consiliul Executiv al Asociației Ambasadorilor și altor Diplomați de Carieră din România se obligă, în conformitate cu prevederile legale, să aducă la cunoștința Tribunalului care i-a acordat personalitate juridică, orice modificări la Prezentul Statut aprobate de Adunarea Generală a Asociației.